www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ

image/jpeg

ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала


    1.    “Призванието” за първи път е оповестено от нас по случай 130 г. от рождението на Петър Дънов (1864–1994) на 22.05.1994 г. в театър “София”.
    2.     По случай 100 год. от предаването на “Призванието” от Ангел Елохил на Учителя Дънов отново беше представено на 3.10.1998 г. в Дома на техниката, салона на ул. “Раковски” № 108, зала 4.
    3.    “Призванието” е публикувано през 1995 г. в “Изгревът”, том IV, с. 3–47.
    4.    Настоящият концерт-рецитал е ЧЕТВЪРТИЯТ концерт, посветен на “Призванието” и небесния знак (ят).
           Предходните са изнесени на 25 окт. 2008 г., 29 ноем. 2008 г., 28 март 2009 г. и днешният – 31 окт. 2009 г.
    5.    Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 21 концерт-рецитала и да свалите за гледане 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”) с приложения – снимки с Учителя.
.    6.    Изпращането на покани за концерт-рецитали и уведомяването ви за други прояви ще бъде улеснено, ако ни предоставите на настоящия концерт или изпратите на е-mail: izgrevat@gmail следните лични данни: Вашите имена, адрес (с пощенски код), e-mail.
    7.    Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

    За контакт със съставителя на “Изгревът”
    Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.com


image/jpeg

УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА БЪДНИНИТЕ НА СЛАВЯНСТВОТО

    1.    Славянството е представител на идеята за Бога.
           В съзнанието на славяните има нещо възвишено – “Любов към Бога”.

    2.    Славяните ще донесат нещо ново.
          Те идат сега да създадат нова култура. В известен смисъл сега те са Духовният Израил.
          Русия е новият Израил.

    3.    Славянин е онзи, който познава своя Баща и върши Неговата воля.
          Та желая в това отношение всички да бъдат славяни, да познават своя баща и да извършат по дух Неговата воля. Че който ви види да каже: “Блажени тези синове, които вършат волята Божия! Блажен е този, който върши волята Божия!”.

    4.    Любовта работи между славяните.
           Божественият Дух слиза на земята главно между славянството и носи новото за всички хора на земята. Той ще се изяви чрез славяните.

    5.    Какво означава думата “славянин”?
          Човек, който слави Бога. Славянин е онзи, който има отношение към Славата на Бога. Той е свързан със славата Божия.
           Има 3 вида изявления на Светлината:
           * на физическия свят – имаме Светлина;
           * в духовния свят – имаме Виделина;
           * в Божествения свят – имаме Слава.
           Това е светлината в Божествения свят. Когато се казва: “Слава. Слава на Бога във висините” означава светлина на Божествения Дух.

    6.    Славяните ще дадат подтик за Шестата раса.
           Славянството е подложката, върху която ще бъде присадена Шестата раса.

    7.    Шестата раса е раса на славянството или на Царството Божие.
          То е едно и също нещо. Аз говоря тук за Божествената справедливост. Те ще бъдат хора на Любовта.
           Ще имат човешки тела, но ще бъдат вътрешен синтез на човешки добродетели.
АМИН