www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том XXVIII

ИЗГРЕВЪТ
Том XXVIII

БУЧА БЕХАР
ученичка и творец
(6.01.1903, Пловдив –10.02.1978, София)


СъдържаниеПОСВЕЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ......................................,,...    2
-
    А. УЧИТЕЛЯТ........................................................................,,........    4
Част 1. ПРОЛЕТТА НА ЕПОХАТА (София – Изгрев, 1966 г.)...........,...    5
Глава 1. Разкриване на реалността................................................    5
    1.   Едно столетие.........................................................................    5
    2.   Учителят..................................................................................    9
Глава 2. По следите на казаното....................................................    23
    1.   “Аз съм един прост събеседник”..........................................    23
    2.   Аз съм човекът.......................................................................    26
    3.   От непоръчаните....................................................................    29
    4.   За тази дума...........................................................................    33
    5.   Обичам живите икони............................................................    37
    6.   Решил съм… ..........................................................................    39
    7.   Моите думи.............................................................................    42
    8.   Радвайте се и благодарете... ................................................    44
    9.   В името на какво ще ме съдите… .................................,.......    46
Глава 3. Принципите на Учението...................................................    49
    1.   Любовта...................................................................................    49
    2.   Огнената вълна..............................................,........................    52
    3.   Родена през вечността...........................................................    55
    4.   Добрата земя................................................,..........................    57
    5.   Разбиране и неразбиране......................................................    59
    6.   Оригиналът....................................................,,,........................    61
    7.   Великият опит........................................................,.................    64
    8.   Едно житно зърно е попаднало на браздата.........,,..............    66
    9.   Гладът.................................................................................,,....    68
Глава 4. Мъдростта............................................................................    71
    1.   Новата светлина...........................................................,..........    71
    2.   Елементи на духовния свят.......................................,............    73
    3.   Синтезът.....................................................................,.............    76
    4.   В света на измеренията.......................................,..................    78
    5.   Виделината...................................................................,..........    81
    6.   Новата мисъл.............................................................,,............    83
    7.   Жажда към знание...................................................,...............    86
    8.   Контрастите............................................................,.................    87
    9.   Пентаграмът...........................................................,.................    90
Глава 5. Учителят и истината............................................................    93
    1.   “Един образ в обикновения живот .....................,..................    93
    2.   Ако има човек в България... ..................................................    95
    3.   Той живя Учението..................................................................    98
    4.   “Къде живееш?.......................................................................    101
    5.   Истината и Той........................................................................    104
    6.   “Говоря ли Истината?.............................................................    106
    7.   Бисерът на безконечността...................................................    108
Глава 6. Разкриване на реалността................................................    113
    1.   Животът на проявения Бог.....................................................    113
    2.   Един пасаж от Словото на Учителя.............,.........................    116
    3.   Реалността..............................................................................    119
    4.   Двете имена............................................................................    122
    5.   Първата заповед....................................................................    124
    6.   Изворите.................................................................................    127
    7.   Аспекти...................................................................................    129
    8.   Невидимото слънце...............................................................    131
    9.   Три допирни точки.................................................................    134
    10. Дискусия.................................................................................    136
    11. Ако можеш да докажеш… ...............................,.....................    140
    12. Реалността е вечно настояще..............................................    143
    13. Не ме питайте, какво нещо е Бог..........................................    147
    14. Важни моменти в природата.................................................    150
Сканирани документи:.....................................................................    153
    1.   Разкриване на реалността (с. 1)...........................................    153
    2.   За тази дума (с. 1)..................................................................    154
    3.   В света на измеренията (с. 1)...............................................    155
    4.   Той живя Учението (с. 1).......................................................    156
    5.   Животът на проявения Бог (с. 1)..........................................    157
    5.   Първата заповед (с. 1)..........................................................    158
    7.   Три допирни точки (с. 1)........................................................    159
    8.   Дискусия (с. 1)........................................................................    160
Част 2. ПРОЛЕТТА НА ЕПОХАТА. Музикална и хореографска поема
    (София – Изгрев, 7.02.1967 г.).......................................,,,............    161
Глава 1. Разговор с великото.........................................................    161
    1.   Музиката....................................................................,...........    161
    2.   Тя е навсякъде... ..................................................................    162
    3.   Слънцето и музиката.................................................,,..........    163
    4.   Изпълнението........................................................................    165
    5.   Музикално общество.............................................................    166
    6.   Песните на Учителя.....................................................,,........    169
        6.1.   “Излязъл е сеяч да сее”........................................,,,,,,,.    169
        6.2.   “Благословен Господ Бог наш”............................,,,,,,....    173
        6.3.   ”В начало бе Словото”...........................................,,,,,,,,    173
        6.4.   “Духът Божи”........................................................,,,,,,,...    176
        6.5.   Музикален живот..................................................,,,,,,,,..    178
        6.6.   Алилуйя.................................................................,,,,,,....    181
        6.7.   “Странник съм в този свят”...........................................    187
    7.   Молитвата..............................................................................    191
        7.1.   Разговор с Великото.......................................................    191
        7.2.   Тайната стаичка..............................................................    194
        7.3.   Молитвата на ученика....................................................    196
        7.4.   В този бурен кръстопът друго нямаш............................    198
Глава 2. Движение и гимнастика....................................................    200
    1.   Движението............................................................................    200
    2.   Изгревите на слънцето..........................................................    203
    3.   Паневритмия : хореографска поема....................................    206
Глава 3. Братството – идея на нашето време................................    215
    1.   Братство единство.................................................................    215
    2.   Побратимяване......................................................................    217
    3.   Братството..............................................................................    219
    4.   Веригата.................................................................................    223
    5.   Живото тяло на братството...................................................    226
    6.   Писани и неписани закони....................................................    230
    7.   Малкият плюс ........................................................................    233
    8.   Единството..............................................................................    236
    9.   Двете поколения ...................................................................    237
Глава 4. Съборите – духовните празници на братството..............    240
    1.   Търново..................................................................................    240
    2.   София–Изгрев........................................................................    244
    3.   “Пътят на Ученика” – събор, 1927 г.......................................    247
    4.   Покрай водите на Седемте рилски езера: събор, 1939 г. ....    251
    5.   Като вик на съдба – любовта: Рила, последния събор,
                 1939 г.................................................................................    254
    6.   “Аз виждам…..........................................................................    270
    7.   През един събор.....................................................................    272
Глава 5. Гласове, които стигат до сърцето.....................................    275
    1.   Планината...............................................................................    275
    2.   Човекът и планината – нашия живот....................................    290
    3.   Среща......................................................................................    294
    4.   “В дома на блаженството” ....................................................    296
           (Красотата на живота : 11 беседа от Учителя, държана
           при Седемте Рилски езера, на 2 юлий, 5 ч. с., 1942 г.;
           Дом на блаженството : 12 беседа от Учителя, държана
           при Седемте Рилски езера, на 3 юлий, 5 ч. с., 1942 г.)
Част 3. ПРОЛЕТТА НА ЕПОХАТА. Когато трапезата се вдигна
    (София–Изгрев, 03.1967 г. )..........................................................    301
Глава 1. Когато трапезата се вдигна..............................................    301
    Въведение...................................................................................    301
    1.   Необикновеното....................................................................    305
    2.   “Ако имах време...................................................................    307
    3.   Магическият ключ.................................................................    312
    4.   Неуязвимият..........................................................................    318
    5.   Равносметката......................................................................    325
    6.   Сериозни години...................................................................    327
    7.   На този ден… .......................................................................    333
Глава 2. Образи и идеи..................................................................    338
    Въведение..................................................................................    338
    1.   Голямата кошница................................................................    340
    2.   Над ягодите...........................................................................    342
    3.   Човекът с една пушка..........................................................    345
    4.   Малкият стрък.......................................................................    347
    5.   Съчетанието на звездите.....................................................    350
    6.   Учителят и Живата природа.................................................    358
    7.   Тенекеджията дошъл............................................................    364
    8.   Недялчо.................................................................................    366
    9.   Добрият пастир.....................................................................    369
    10. От прозореца на търновската колиба.................................    374
    11. Той е ... ..................................................................................    377
    12. Една изящна картина............................................................    381
    13. Ученикът и котката на Учителя............................................    384
    14. Пред Неговия праг.................................................................    388
    15. Магичното..............................................................................    390
    16. Да опитаме новото................................................................    393
    17. Тресчицата............................................................................    395
    18. Белият плик...........................................................................    398
    19. Гласът на Незнайното...........................................................    399
    20. Като пролетно утро...............................................................    402
    21. Изворите................................................................................    404
    22. Един модел [1925 г.]...............................................................    406
    23. Не други, а те… ....................................................................    410
    24. Една тема Той не обичаше...................................................    412
    25. Да знаеш и да можеш............................................................    414
    26. По повод едно предсказание...............................................    419
    27. Стани, стани ...  ....................................................................    422
    28. Неповторимост......................................................................    426
    Послесловие...............................................................................    429

Б. ШКОЛАТА НА ЛЮБОВТА. ИЗГРЕВЪТ И ШКОЛАТА.......................    434
Глава 1. Откриване на Школата.....................................................    435
    1.   Храм и училище : въведение...............................................    435
    2.   Oкултизмът и човека............................................................    439
    3.   Пред прага на Школата........................................................    442
    4.   Школата на Христа...............................................................    445
    5.   Необходимият ценз..............................................................    448
    6.   Школата на любовта............................................................    450
    7.   Задачата на Школата...........................................................    454
    8.   Законът и Школата...............................................................    456
    9.   Школа и метод......................................................................    459
    10. Школата и човекът...............................................................    461
    11. Животът – школа...................................................................    464
    12. Двете школи..........................................................................    466
    13. Най-голямата височина на земята – Специалният клас.....    469
    14. Божествената градина..........................................................    474
Глава 2. Ученикът – път и живот....................................................    477
    1.   Пролетта на един живот.......................................................    477
    2.   Новораждането като идея...................................................    479
    3.   Трите фази...........................................................................    481
    4.   Горящата къпина..................................................................    485
    5.   Ученикът и изпитите.............................................................    487
    6.   Неуязвим за злото................................................................    489
    7.   Слушане, разбиране и приложение....................................    491
    8.   Нива, а не кутия...................................................................    495
    9.   Призиви на времето.............................................................    498
    10. Законът на процентите – единството..................................    499
    11. Господар или ученик.............................................................    501
    12. “Вода газите, жадни ходите...” ...........................................    504
    13. Прашката на Давида.............................................................    507
    14. Кладата..................................................................................    510
    15. Учени – ученици....................................................................    512
    16. Ученикът и новите методи....................................................    515
    17. Листчетата.............................................................................    518
    18. Цялото...................................................................................    520
    19. Положително.........................................................................    522
    20. Изпитвайте духовете............................................................    524
    21. Път и светлина – категории учители...................................    526
    22. Четирите зрънца – приказка задача...................................    529
Глава 3. Разговор с ученика..........................................................    532
    1.   Ученичество..........................................................................    532
    2.   Отношение – необикновената песен...................................    538
    3.   Достоен за срещата с него...................................................    546
    4.   Свещеният елей ...................................................................    553
Глава 4. Идеалът на ученика.........................................................    561
    1.   Идеал....................................................................................    561
    2.   Твоето име............................................................................    562
    3.   Проблясъците на любовта...................................................    563
    4.   Зад горчивата чаша..............................................................    564
    5.   Обичай...................................................................................    565
    6.   Като два ручея......................................................................    566
    7.   Светлината............................................................................    567
    8.   Петте разумни.......................................................................    568
    9.   Мирът.....................................................................................    570
    10. Радостта.................................................................................    572
    11. Ученикът е винаги млад........................................................    573
    12. Младостта го посрещна достойно.........................................    574
Сканирани документи......................................................................    578
    1.   На Изгрева имаше школа ... (с. 1)……………..........................    578
    2.   Пред прага на Школата (с. 1)…………….................................    579
    3.   Необходимият ценз (с. 1)…………….......................................    580
    4.   Школата и човекът (с. 1)……………........................................    581
    5.   Двете школи (с. 1)......……......................................................    582
    6.   Законът на процентите – единството (с. 1)...........................    583
    7.   Кладата (с. 1)..........................................................................    584
    8.   Листчетата (с. 1).....................................................................    585
    9.   Път и светлина – категории учители (с. 1)...........................    586
    10. Идеал (с. 1).............................................................................    587

В. ЕСЕТА И ПОЕМИ ЗА ШКОЛАТА.....................................................    588
Част 1. ИЗГРЕВА (София, V.1977 г.)..................................................    589
    Въведение...................................................................................    589
    1.   От “Опълченска” 66 до Изгрева...........................................    590
    2.   Поляната................................................................................    595
    3.   Салонът – големият салон....................................................    601
    4.   Петият час..............................................................................    604
    5.   Приемната..............................................................................    609
    6.   Горницата...............................................................................    612
    7.   Параходът..............................................................................    616
    8.   Трапезарията : малкият салон.............................................    618
    9.   Под сянката на лешниците...................................................    623
    10. Сестринските стаи.................................................................    627
    11. Вратата...................................................................................    630
    12. Къщата с верандата..............................................................    633
    13. Красивата уличка..................................................................    637
    14. Елипсата – под лозницата....................................................    639
    15. Градините на Изгрева...........................................................    642
    16. Бате Ради..............................................................................    645
    17. Празниците на Изгрева........................................................    648
    18. След празничната трапеза..................................................    655
    19. Школата.................................................................................    657
    20. Като ято прелетно.................................................................    661
    21. Новата година – 1977............................................................    665
    22. Алеята : поема......................................................................    670
    23. Шосето : поема.....................................................................    673
Сканирани документи:...................................................................    679
    1.   Изгрева : есета (София, V.1977 г.) (с. 1)...............................    679
    2.   Въведение (с. 1)...................................................................    680
    3.   От “Опълченска” 66 до Изгрева (с. 1, 2).............................    681
    4.   Поляната (с. 1, 4)..................................................................    683
    5.   Къщата с верандата (с. 1)....................................................    685
    6.   Новата година – 1977 (с. 1, 2)...............................................    686
Част 2. ЗАПАЛЕНИТЕ
              Из “Пътя на ученика”: есета..........................................    688
    Предговор (II.1977 г., Изгрев)....................................................    689
    1.   Пръв и последен : за майстора (28.VIII.1973 г.)..................    690
    2.   Христос и Учителят : есе (9.II.1969 г.).................................    694
    3.   Третият завет (3.IV.1969 г.)..................................................    697
    4.   Огънят : есе (6.Х.1970 г.)......................................................    700
    5.   Зданието : есе (21.I.1969 г.).................................................    702
    6.   На междата на две епохи (14.VI.1969 г.)............................    705
    7.   Мярката (2.IХ.1969 г.)..........................................................    707
    8.   След празничната трапеза (6.III.1971 г.)...........................    710
    9.   Като благодатен дъжд ...: есе (1.I.1976 г.).........................    712
    10. Имаше ли място за страха : есе (30.I.1969 г.)....................    715
    11. Там, дето е стъпил Той : лятото на 1970 г. (5.IХ.1970 г.)....    717
    12. Принципите. Майстора (1.II.1962 г.)...................................    721
    13. Магическа формула : есе : из “Моето иго”:
          беседа от Учителя, държана на 9.III.1919 г.
          – В: Великите условия на живота. София, 1944, с. 111–121.
          (15.IХ.1969 г.) ......................................................................    723
    14. Хармония и нежност : за класа : ноември 1923 г.
          (12.I.1970 г., 6 ч.)..................................................................    726
    15. Магическия талисман : есе за музиката (7.ХII.1976 г.)......    728
    16. Безначална и безкрайна : есе (8.ХII.1976 г.).....................    731
    17. Шепота на Великото : есе (9.ХII.1976 г.)............................    734
    18. Абсолютен във всичко : есе (10.ХII.1976 г.)......................    737
    19. Страница от Неговото ежедневие.
          Един паяк и една муха, която бръмчи (11.ХII.1976 г.)......    740
    20. Неговото работно денонощие : есе (14.ХII.1976 г.)...........    744
    21. Пред горящата къпина – “Не коригирай божественото”
          (15.ХII.1976 г.).....................................................................    747
    22. “Говори Учителю” : есе (2.I.1977 г.)..................................    750
    23. Младенците : есе (4.I.1977 г.)............................................    753
    24. Едно от нейните чудеса (25.I.1977 г.)................................    755
    25. “Аз зная …” : есе (5.I.1977 г.)............................................    759
    26. “Които чуят гласа ми ...” : есе (7.I.1977 г.)........................    762
    27. “Жена, кога ражда ...” : есе (8.I.1977 г.)............................    765
    28. Вечно сияние : есе (15.I.1977 г.).........................................   768
    29. Симфония на ученичеството.
          Гемиджийското въже : есе (13.I.1977 г.)............................    772
    30. Страдание и любов : есе (17.I.1977 г.)...............................    776
    31. Зад големия хаос на вековете : есе (19.I.1977 г.).............    779
    32. Първият и десетия извор : есе (20.I.1977 г.)......................    783
    33. Иоанна 18 глава : есе (22.I.1977 г.).....................................    787
    34. Запалените светилници : есе (26.I.1977 г.)........................    791
    35. Синтезът – заключителен акорд : есе (27.I.1977 г.)..........    795
    36. Открито писмо (8.V.1971 г., 4-5 ч. с.)...................................    798
    37. Тоя век! (I.1936 г.)................................................................    800
    Послеслов................................................................................    801
Сканирани документи:................................................................    802
    1.   Предговор (II.1977 г., Изгрев) (с. 1).....................................    802
    2.   Пръв и последен : за майстора (28.VIII.1973 г.) (с. 1)........    803
    3.   Магическа формула : есе : из “Моето иго” -
          беседа от Учителя, държана на 9.III.1919 г.
          (15.IХ.1969 г.) (с. 1)..............................................................    804
    4.   Пред горящата къпина – “Не коригирай божественото”
          (15.ХII.1976 г.) (с. 1).............................................................    805
    5.   Първият и десетия извор : есе (20.I.1977 г.) (с. 1).............    806
    6.   Открито писмо (8.V.1971 г., 4-5 ч. с.) (с. 1)..........................    807
    7.   Послеслов (с. 2).................................................................    808

Г.  ПИСАТЕЛКАТА БУЧА БЕХАР.....................................................    809
    1.   Немото : разказ на Буча Бехар от
          Когато зреят житата. Казанлък: печ. и книговезница
          Гутенберг, 1937, с. 3–8. ......................................................    810
    2.   Суша : разказ на Буча Бехар от Песен над равнините
          Казанлък: печ. и книговезница Гутенберг, 1939, с. 76–84.   812
    3.   Къщата : разказ..................................................................    816
    4.   Това бяха рилски дни : разкази........................................    819
        4.1.   Нейната тайна : VIII.1954 г. .........................................    819
        4.2.   Изгрев на Рила : лятото на 1954 г. .............................    820
        4.3.   Как пеят водите...........................................................    821
        4.4.   На тръгване : 2.VIII.1954 г. ..........................................    822
        4.5.   Ранният час : 9.IX.1954 г. ............................................    823
        4.6.   Всред мъглите на Рила : 15.IХ.1954 г., Изгрев............    824
        4.7.   Съзерцание : лятото на 1954 г. ..................................    825
        4.8.   Рилски цветя...............................................................    826
        4.9.   Ах, снегове... : 25.V.1955 г., Изгрев.............................    826
    5.   Малки песни за безначалният, неизвестния мъдрец,
          когaто бе Учител и Господ мой.........................................    827
        5.1.   Аз те търсих................................................................    827
        5.2.   При теб съм аз............................................................    827
        5.3.   Обичам........................................................................    827
        5.4.   Ти дойде......................................................................    828
        5.5.   Ако можех...................................................................    828
        5.6.   Малката капка............................................................    828
        5.7.   Работен ден................................................................    829
        5.8.   Моята песен................................................................    830
        5.9.   Към върха...................................................................    830
        5.10. Буря.............................................................................    831
        5.11. Разходка.....................................................................    831
        5.12. Най-великото..............................................................    832
        5.13. Моята жажда..............................................................    832
        5.14. Беседа........................................................................    832
   
Д.   ЛЕТОПИС ЗА БУЧА БЕХАР
       (6.I.1903 – 10.II.1978).............................................................    833
    1.   Автобиография : 29.Х.1948 г. ...........................................    834
    2.   Автобиография : 27.II. 1953 г. ..........................................    835
    3.   “Когато зреят житата” : препоръчано издание
          от Министерството на просветата
         (Окръжно до училищата № 1992 / 4.V.1937 г.)...................    837
    4.   Песен над равнините
          Казанлък: печ. и книговезница Гутенберг, 1939. 94 с.
          Отзиви : 15.VII.1939 г., 18.VII.1939 г. ................................    838
    5.   “Песен над равнините” : препоръчано издание
          от Министерството на просветата
          (Окръжно до училищата № 4207 / 26.VIII.1939 г.)............    840
    6.   Песен над равнините : закупени 50 кн. от Централната
          консистория на евреите в България.............................    841
    7.   Положителна оценка за творчеството на Буча Бехар
          от Централната консистория на евреите в България
          24.X.1939 г. ......................................................................    841
    8.   Писмо на читател за “Песен над равнините”
          30.X.1939 г., София..........................................................    842
    9.   Писма на Буча Бехар до Учителя Дънов.......................    843
        9.1.   Писмо от Учителя: Стара Загора, 25.III.1941 г. ........    843
        9.2.   Писмо до Учителя: Стара Загора, 18.II.1943 г. .........    844
        9.3.   Писмо до Учителя: Стара Загора, 27.II.1943 г. .........    845
        9.4.   Писмо до Учителя: Стара Загора, 28.V.1943 г. .........    846
        9.5.   Писмо до Учителя......................................................    847
        9.6.   Писмо до Учителя: Търговище, 30.VIII.1944 г. ..........    848
    10. Отговор на Учителя Дънов: София, 17.XI.1923 г. ...........    849
    11. Писмо на Николай Шиваров до Буча Бехар
          София, 22.IX.1950 г. .........................................................    849
    12. Последните записки на Буча Бехар................................    851
Сканирани документи:...............................................................    866
    1.   “Когато зреят житата”
          (Окръжно до училищата № 1992 / 4.V.1937 г.) (с. 1).........    866
    2.   “Песен над равнините”
          (Окръжно до училищата № 4207 / 26.VIII.1939 г.) (с. 1)....    867
    3.   Положителна оценка за творчеството на Буча Бехар
          от Централната консистория на евреите в България
          24.X.1939 г. (с. 1)...............................................................    868
    4.   Писмо на Николай Шиваров до Буча Бехар
          София, 22.IX.1950 г. (с. 1).................................................    869
    5. Последните записки на Буча Бехар (с. 1)........................    870
.
Е. УЧИТЕЛЯТ И УЧЕНИКА : Из Словото на Учителя.
     Записки на Буча Бехар.......................................................    871
    Тефтерче 1. Формули, мота, важни стихове и мисли........    872
                          (XI.1969 г.)
    Тефтерче 2. Формули, мисли, правила (8.XII.1969 г.)..........    892
    Тефтерче 3. Беседи и лекции (XI.1974 г. );...........................    914
                         Пътят на ученика : съборни, 1927 г.
    Тефтерче 4. Съборни - Рилски    .........................................    922
    Тефтерче 5. Правила, закони и упражнения за приложения.938
    Тефтерче 6. Правила и методи за лекуване.........................   945
Сканирани документи:……………………………………………………  952
    Тефтерче 1. Формули, мота, важни стихове и мисли............  952
    Тефтерче 2. Формули, мисли, правила    ............................    953
    Тефтерче 3. Беседи и лекции : записани XI.1974 г.;...............  954
                Пътят на ученика : съборни, 1927 г.     
    Тефтерче 4. Съборни - Рилски    ............................................  955
    Тефтерче 5. Правила, закони и упражнения за приложения  956
    Тефтерче 6. Правила и методи за лекуване...........................  957

Ж. СПОМЕНИ, ДОКУМЕНТИ, КОМЕНТАРИ
      / Вергилий Кръстев...............................................................   958
    I.  Буча Бехар и спестовната книжка с чужди пари..............  959
    II. Спасяването на българските евреи    ...............................  965
    Снимки за Изгрева и Школата : бележки към с. 588-688........  970
Сканирани документи: ………………………………………………….   971
    1. Упътване от Галилей Величков и
     Молба за отказ от наследство.............................................    971
    2. Удостоверение за пенсионния отдел...............................    972

Бележки към снимките..............................................................    973

ПОСВЕЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИКА И КАРМАТА МУ...............................    974

Съдържание...........................................................,,.................     975-983