www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХХXII


СЪДЪРЖАНИЕ

Изгревът, том 32
Борис Николов и Словото на Учителя Дънов

ПОСВЕЩЕНИЕ: Десятъкът за Господа: разговори с Учителя Дънов
       в Горницата при салона на Изгрева, 1.11.1939 г.,
    Изгрев, София .......................................................................,.....        3
Въведение: Вергилий Кръстев и окования Ангел ..........................       6    
А. Защо и как бе окован във верига Ангела небесен? ..................       6
Б. Изповедта на Ангела небесен .....................................................       8
В. Разкаянията на прикования Ангел ...............................................     10
I.    Окованият ангел / Борис Николов ...............................................     15
    1. „С Тебе ще съм когато си в скръб” ............................................     16
    2. „Иде новата култура, новото човечество,   
        новия човек ... “ : магнетофонен запис ......................................   270
    II.   Писма от затвора : магнетофонен запис / Борис Николов ......   416
   III.  Мисли на ученика / Борис Николов ...........................................   480
   Из неиздадени „Свещени мисли” ...................................................    536
   IV.  Срещи с големите и малките братя : спомени и разкази
    на Борис Николов : записани и написани .......................................  792
    1. Срещи с големите братя : магнетофонен запис ..........................  793
    1.1. Отец Мартин ................................................................................  793
    1.2. Абубекир ......................................................................................  823
    2. Срещи с малките братя ..................................................................  829
    Уводни думи .......................................................................................  829
    2.1.   Мирът .........................................................................................  830
    2.2.   Тошката ......................................................................................  831
    2.3.   Дишко .........................................................................................  832
    2.4.   Благодарността .......................................................................... 832
    2.5.   Цветето ......................................................................................  833
        Ябълката на Каишев ......................................................................  834
    2.6.   Розите ........................................................................................  834
    2.7.   Белият гълъб .............................................................................  835
    2.8.   Шар планина. Сърничката ........................................................  836
    2.9.   Скърбят ли животните ...............................................................  836
    2.10. Дядо Иван. Гнездо за щъркели .................................................. 837
    2.11. Дядо Иван. Овощната градина ..................................................  837
    2.12. Срещи с малките братя – дивият заек ......................................  838
    2.13. Заякът и кучетата ....................................................................... 839
    2.14. Скалничетата .............................................................................. 839
    2.15. Катеричките ................................................................................ 840
    2.16. Муцинка ......................................................................................  841
    2.17. Светлият кръг .............................................................................. 842
    2.18. Овчарските кучета ...................................................................... 843
    2.19. Ходжата от Каймаклий ................................................................ 844
    2.20. Йосиф и сънят за втората позиция ............................................ 845
    2.21. Йосиф като игумен на манастира и бракониерите
        в гората ............................................................................................ 846
    2.22. Йосиф и мечката стръвница ...................................................... 847
    2.23. Йеремия и звънците ................................................................... 848
    2.24. Разстрел на кученьето Бубче .................................................... 849
    2.25. Горилата. Канчето с картофите и
        ремонта на фурните ......................................................................  850
    2.26. Синът на мечката ....................................................................... 852
    2.27. Сивите волчета .......................................................................... 853
    2.28. Ябълката ..................................................................................... 854
    2.29. Слънчогледът на Паша .............................................................. 854
    2.30. Конят ........................................................................................... 855
    2.31. Дивата козичка ........................................................................... 856
    2.32. Кардиналът ................................................................................. 856
    2.33. „Иди там – не зная къде.
        Донеси онова – не зная кое” ......................................................... 857
    2.34. Съобразителност .......................................................................  858
    2.35. Юйий, юйий, юйий! ..................................................................... 859
    2.36. Живите барометри ...................................................................... 860
    2.37. Молитвата на щъркелите ..........................................................  861
    2.38. Пъстървите ................................................................................. 861
    2.39. Бианка – пеещото куче .............................................................. 862
    2.40. Орелът .......................................................................................  863
    2.41. Гърлю – водният скорец ............................................................ 864
    2.42. Белите скали и скитникът .......................................................... 865
    2.43. Скалите ....................................................................................... 867
    2.44. Скворчето ................................................................................... 867
    2.45. Сърничката ................................................................................. 869
    2.46. Еленът ......................................................................................... 870
    2.47. Бадемите ..................................................................................... 870
    2.48. Пусак ............................................................................................ 871
    2.49. Дядо Русин .................................................................................. 871
    2.50. Мравките ..................................................................................... 872
    2.51. Звънарят Никифор ..................................................................... 872
    2.52. Самодивските поляни ................................................................ 875
    2.53. Къртипеня ................................................................................... 876
    2.54. Майка .......................................................................................... 877
    2.55. Манастирчето „Св. Спас”........................................................... 878
    2.56. Михаил Ковачът ......................................................................... 879
    2.57. Последната борба ...................................................................... 880
    2.58. Битката на момите ...................................................................... 882
    2.59. Свободата ................................................................................... 884
    2.60. Срещи с малките братя – пъстървите ........................................ 885
    2.61. Златната гривня .......................................................................... 886
    2.62. Дянко колелото ........................................................................... 888
    2.63. Животните – нашите по-малки братя ......................................... 889
    2.64. Месецът на смъртта. Последният огън ...................................... 892
    2.65. Абубекир ..,................................................................................... 894
    2.66. Гърбавият роб ............................................................................. 897
    Бележки за разказите и срещите с малките братя
    / Вергилий Кръстев .............................................................................. 899
V.    Хороскопи / Светозар Няголов ........................................................ 905
    1. Борис Николов Дойнов .................................................................... 906
    2. Мария Михайлова Тодорова ........................................................... 925
    3. Гавраил Велев Величков ................................................................ 939

    Бележки / Вергилий Кръстев .............................................................. 952
Спомени и стихове за Светозар / Георги Иванов ................................. 953

Сканирани документи и бележки на съставителя ................................ 962
    1. Стенограми на Борис Николов от затвора 1958–1963 г. ................. 963
    2. Писмо на Учителя Дънов до Гавраил (Галилей) Величков:
    16 март 1944 г. ...................................................................................... 971
    Бележка / Вергилий Кръстев ………..……............................................ 972
   3. Фактура № 2770 / 4.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София
    за покупка (№ 1190) на цигулка и други вещи, платени
    (1500 лв.) от Гаврил Велев Величков ….............................................. 973
   4. Фактура № 01361 / 5.12.1958 г. от „Всестранни услуги” – София
    за покупка на маса за стенографите и други вещи, платени
    (420 лв.) от Гаврил Велев Величков …............................................... 974
    Справка / Вергилий Кръстев ………..……............................................ 975

VI.   Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми
    на Боян Боев, дешифрирани от Борис Николов :
    магнетофонен запис 1972–1973 г. ....................................................... 976
    1.   Божественото посещение : 26 септ. 1941 г.
        на Големият Резен .......................................................................... 977
     2.   Който има уши, нека слуша : Неделна беседа,
        28 септ. 1941 г. в 10 ч. с. ................................................................... 978
    3.   Чистият живот : І год. на ООК, първите лекции ........................... 980
    4.   Неделно утринно слово : 13 юли 1941 г. ....................................... 983
    5.   Неделна беседа : 13 [т.е. 14] дек. 1941 г. ....................................... 984
    6.   Неделно утринно слово : 5 окт. 1941 г. .......................................... 984
    7.   Неделна беседа : 5 окт. 1941 г. ...................................................... 985
    8.   Общ окултен клас : 8 окт. 1941 г. ................................................... 986
    9.   Трите метода на природата : ООК, І г., 2 лекция
        [2 март 1922 г.] ................................................................................. 987
    10. Младежки окултен клас : 10 окт. 1941 г. ....................................... 988
    11. Неделна беседа : 12 окт. 1941 г. ...................................................  988
    12. Общ окултен клас : 15 ноем. [т.е. октомври] 1941 г., сряда ......... 989
    13. Младежки окултен клас : 17 окт. 1941 г. ....................................... 990
    14. Неделно утринно слово : 19 окт. 1941 г. ........................................ 990
    15. Неделна беседа : 19 окт. 1941 г. .................................................... 991
    16. Общ окултен клас : 22 окт. 1941 г., сряда ...................................... 993
    Бележка за съдържанието на стенограмата
        на Боян Боев / Борис Николов ....................................................... 994
    17. Слово : 24 окт. 1941 г. ..................................................................... 995
    18. Общ окултен клас : сряда, 3 дек. 1941 г. ....................................... 996
    19. Из неделни беседи : от 23 до 28 ноем. 1941 г. .............................  999
    20. Неделна беседа : 30 ноем. 1941 г. ..................................................1003
    21. Слово : 5 дек. 1941 г. ...................................................................... 1004
    22. Неделно утринно слово и неделна беседа : 7 дек. 1941 г. .......... 1005
    23. Новогодишна беседа : 31 дек. 1941 г.
    срещу 1 ян. 1942 г., 12 часа полунощ .................................................. 1007
    24. Неделна беседа : 11 ян. 1942 г. ..................................................... 1010
    25. Неделно утринно слово : 11 ян. 1942 г. ......................................... 1014
    26. Неделно утринно слово : 18 ян. 1942 г. ......................................... 1015
    27. Неделна беседа : 18 ян. 1942 г. ..................................................... 1016
    28. Неделно утринно слово : 25 ян. 1942 г. ......................................... 1017
    29. Неделна беседа : 25 ян. 1942 г. ..................................................... 1018
    30. Неделна беседа : 2 [т.е. 1] март 1942 г. ......................................... 1021
    31. Празникът на Пролетта : 22 март 1942 г. и
        неделно утринно слово и неделна беседа,
        държани през този ден .................................................................. 1022
    32. Общ окултен клас : 3 апр. 1942 г. .................................................. 1023
    33. Люби и обичай : 8 апр. 1942 г. ...................................................... 1026
    34. Края на една беседа, държана на 5 апр. 1942 г. ......................... 1027
    35. Общ окултен клас : 15 апр. 1942 г. ................................................ 1027
    36. Младежки окултен клас : 17 апр. 1942 г. ...................................... 1028
    37. Неделно утринно слово : 19 апр. 1942 г. ...................................... 1030
    38. Неделна беседа : 19 апр. 1942 г. .................................................. 1033
    39. Мистичен поглед върху живота : Неделно утринно
        слово, 7 юни 1942 г. ........................................................................ 1035
    Бележка за съдържанието на стенограмата
        на Боян Боев / Борис Николов ..................................................... 1038
    40. Идването на новата култура : беседа–разговор с Учителя
        на 7-те Рилски езера : държана на 1 юлий 1942 г. ....................... 1039
    Бележка за работата по стенограмите
        на Боян Боев / Борис Николов ..................................................... 1040
VII.  Записки от беседи на Учителя Дънов по стенограми
    на Савка Керемидчиева, дешифрирани от Борис Николов :
    магнетофонен запис 1972–1973 г. ...................................................... 1041
    1.   Възвишената мисъл : 6 авг. 1941 г. .............................................. 1042
    2.   Младежки окултен клас :
        24 окт. 1941 г., петък, 5 часа сутринта ........................................... 1043
    3.   Закон на Опуленс : из кн. „Смени в природата”,
        ООК, 9 ян. 1929 г., сряда, 6.14 ч. .................................................... 1043
    Бележки за съдържанието на стенограмата
        на Савка Керемидчиева / Борис Николов .....................................1046
    4.   Из писмо на Учителя до Величко Гръблашев,
        14 март 1930 г. ................................................................................. 1047
    5.   Ако аз ви кажа три неща : 19 окт. 1941 г., неделя ........................ 1047
    6.   Младежки окултен клас : 20 юли 1928 г., петък ........................... 1048
    Бележки по съдържанието на стенограмата
        на Савка Керемидчиева / Борис Николов ..................................... 1049
    7.   Общ окултен клас :
        19 [т.е. 29] февр. 1928 г., сряда ....................................................... 1050
    8.   Беседа от Учителя : държана пред духовна група,
        1 март 1926 г. ................................................................................... 1050
    Бележки по съдържанието на стенограмата
        на Савка Керемидчиева / Борис Николов .................................... 1052
    9.   Несполучлив опит на духовната група 1925 г. ............................ 1054
Идеята за разчитането на стенограмите и реализирането й
    в програмата на „Изгревът” / Вергилий Кръстев ………................... 1056
    Справка за Боян Златарев / Вергилий Кръстев ............................... 1057

Сканирани документи и бележки на съставителя …………....…….…..  1058
    1. Стенограма на Боян Боев .............................................................. 1059
    Бележки на д-р Вергилий Кръстев .................................................... 1079
    2. Стенограма на Боян Боев, разчетена от Борис Николов
        със стенографски текст .………………………………..................…… 1080        
   Бележки на д-р Вергилий Кръстев …….............................................. 1095
    3. Стенографски и ръкописен текст на Борис Николов,
        с който удостоверява дешифрирането на стенограмите
        на Боян Боев ..............................................................................… 1096
    Бележки на д-р Вергилий Кръстев ....................................................1097
    4. Тетрадка на Савка Керемедчиева – Аверуни, с ръкопис и
        стенографски текст ....................................................................... 1098
    Бележки на д-р Вергилий Кръстев ................................................... 1103
    5. Стенограма на Савка Керемедчиева
        от обратната страна на нейна тетрадка ...................................... 1104
    Бележки на д-р Вергилий Кръстев ................................................... 1116
    6. Стенограма на Савка Керемедчиева, разчетена
        от Борис Николов със стенографски текст
        (5.03.1973 г.) ..................................................................................... 1117
    7. Посвещение на Вергилий от Борис Николов ................................ 1126

VIII. Духът на Истината и Духът на заблуждението
    в днешните человеци в България / Вергилий Кръстев ................... 1127
        Архивите със Словото на Учителя Дънов
        на бивака „Ел Шадай” и „Резньовете” на Витоша
Бивака „Ел Шадай” на Витоша ............................................................. 1128
   1.   Как се откри Бивака „Ел Шадай” на Витоша и
    къде се дяна Словото на Учителя Дънов? ....................................... 1128
 Боян Боев – текст и снимки в „Изгревът”
   2.   Истината за архива на Савка Керемидчиева.
    Съкровището при морените на Бивака ............................................ 1130
Борис Николов – снимки в „Изгревът”
Георги Радев – снимки в „Изгревът”
Димитри Стоянов – снимки в „Изгревът”
    Петър Филипов – снимки в „Изгревът”
„Резньовете” на Витоша ....................................................................... 1136
   3.   Авторско право върху беседите на Учителя ............................... 1136
   4.   Кой съхрани и опази непечатаното Слово на Учителя?
    Трите кражби ...................................................................................... 1136
   5.   Съдбата на архива от „Резньовете” на Витоша ......................... 1136
   6.   Продажба на открадния архив ..................................................... 1137
   7.   Къде са 8-те куфара ...................................................................... 1137
   8.   Спомените на Борис Николов (1902–1992) .................................... 1137
   9.   Великата лъжа на Великия изкусител.
    Кражбата на архива от „Резньовете” и съдбата му ....................... 1138
  10. Духът на заблуждението и Духът на опорочението
    в деянията на человеците земни ..................................................... 1138
  11. Архивът на Савка Керемидчиева .................................................. 1139
  12. Кражбата на архива на Савка Керемидчиева
    и последствията : бележки ............................................................... 1140
  13. Свещените думи на Учителя : бележки ........................................ 1140
  14. Кой и защо иска да изхвърли „Изгревът”, том 14
    и „Свещени думи” на Учителя Дънов към ученика ......................... 1141
  15. Циркулярно писмо на сестри Шкодреви ....................................... 1141
    Отговорът на писмото на сестри Шкодреви
  16. Престъпленията срещу „Изгревът” ............................................... 1143
  17. Словото на Учителя и „Изгревът” ................................................. 1144
Заключение ............................................................................................ 1144
Тодор Ковачев : справка ....................................................................... 1145

Съдържание ........................................................................................... 1146

ИЗГРЕВЪТ
на Бялото Братство пее и свири, учи и живее
ТОМ 32
Борис Николов
и
Словото на Учителя ДъновСъставител и редактор
Вергилий Николов Кръстев


Компютърна обработка на илюстративния и снимков материал
Вихър Ангелов Пенков


компютърен набор
Полина Тодорова Петкова, от Видин
Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова – допълнителни текстове,
съдържаниесъдържание, коректура, оформление, предпечатна подготовка
Ефросина Ангелова-Пенкова
издател
Житен клас, София, 2016
web site: www.izgrevat.com

Печатница
Симолини, София