www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХIII

СЪДЪРЖАНИЕ
 

I. Стефан Тошев.................................................. с. 3 – 158

 

II. Паша Теодорова............................................. с. 59 – 334

 

III. Гена Папазова............................................... с. 335 – 392


IV. Милка Говедева............................................ с. 393 – 509

 

V. Анриета Маркова Жерберт........................... с. 510 – 513

 

VI. Лидия Соломонова Аладжем....................... с. 514 – 548

 

VII. Магдалина Стефанова Григорова.............. с. 549 – 565

 

VIII. Вяра Христова............................................. с. 566 – 574

 

IХ. Тройка Кирилова Мишкова........................... с. 575 – 578

 

Х. Панталей Крайчев Карапетров........................с. 579 – 584

 

ХI. Русин Киров Сираков......................................с. 585 – 590

 

ХII. Отделни епизоди................................... ........с. 591 – 602

 

ХIII. Димитър Кочев..............................................с. 603 – 620

 

ХIV. Борис Георгиев.............................................с. 621 – 640

 

ХV. Цветана Щилянова........................................с. 641 – 752

 

ХVI. Борис Петров Шаров....................................с. 753 – 764

 

ХVII. Цветана Гатева Симаонова........................с. 765 – 782

 

ХVIII. Други художници.........................................с. 783 – 798

 

ХIХ. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО..................................с. 799 – 882

 

ХХ. Бележки към снимките-“Изгревът”,том ХIII...с.883 - 885

 
“ИЗГРЕВЪТ” ТОМ ХIII и ЧИСЛОТО 13
 

                      “Ето колко е добро и колко угодно
                      Да живеят братя в Единомислие.”

      Псалом 133
 
  1. Да живеят братя в Единомислие могат само пред лицето на Бога!
  2. Да живеят братя в Единомислие могат само, ако са в Един и Същий Дух!
  3. Да живеят братя в Единомислие могат само, ако имат Един и Същий Учител!
  4. Да живеят братя в Единомислие могат само онези, които са помазани от Святия Дух и имат връзка с Духът Божий!
  5. Да живеят братя в Единомислие могат само онези, които приемат и признават Словото на Учителя Дънов – Беинса Дуно, че е Слово на Бога!
  6. Да живеят братя в Единомислие могат само онези, които чрез Неръкотворната връзка на Духът Божий са свързани със Словото на Бога на Учителя Беинса Дуно!
  7. Да живеят братя в Единомислие могат само онези, които чрез Словото на Учителя Беинса Дуно се добият с вътрешно Единение с Духът Христов, който е Духът на Обединението на человека земен с Небето и го сътворява в человек Небесен!
  8. Да живеят братя в Единомислие могат само человеците Небесни, защото са свързани с Духът Христов! И чрез Него с Бога!
  9. Да живеят братя в Единомислие могат само человеците Небесни, които имат Един Бог, Един Учител, Едно Слово и Една Школа!

А Единният Учител е Всемировият Учител на Вселената – Беинса Дуно!
Амин!

18-18,15 часа на 26 юни 2000 г., София

Вергилий Кръстев

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

ПРЕДВАРИТЕЛЕН МАШИНОПИС

Марийка Марашлиева

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Буряна Пенкова
КОРЕКТОРИ
Благовест Тошев (с. 3 – 158)
Ефросина Ангелова-Пенкова (с. 159 – 887)

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА

Буряна Пенкова, Вихър Пенков
 
София
2000
 
печатница: СД “Симолини-94”
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Плакати (Портрет на Учителя, от Борис Георгиев; Портрет на Учителя, от Цветана Щилянова