www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХVII

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 

Посвещение за пътя на ученика (Вергилий Кръстев)......................с. 2

I. ЕЛЕНА ХАДЖИ ГРИГОРОВА

Народни учители със Словото на Всемировия Учител

Беинса Дуно.............................................................................с. 4

I. Дневник (3.III.1929-11.II.1945 г.).............................................с. 6

II. Дневни бележки по духовна работа.........................................с. 33

III. Разговори с Учителя на Рила при езерото Махабур и

Изгревният хълм, 1932 г.............................................................с. 68

IV. На Изгрева и на Рила (15.VI.1935-15.VII.1936 г.)......................с. 102

V. Писма на Елена Хаджи Григорова до Пеню Ганев.......................с. 118

VI. Писма на Пеню Ганев до Елена Хаджи Григорова......................с. 163

VII. Писма на приятелите до Елена Хаджи Григорова.....................с. 174

VIII. Писма на Боян Боев до Елена Хаджи Григорова.

Разговори с Учителя, изпращани от Боян Боев..............................с. 218

IХ. Народни учители и Изгревът..................................................с. 248

Х. Събрания на Класът на Добродетелите през 1922 г.

(9.V.1922-11.VII.1922 г.).............................................................с. 268

ХI. Развити теми по задание на Учителя Петър Дънов.....................с. 284

ХII. Последно Слово на Учителя Петър Дънов

(26.VIII.1944-17.ХI.1944 г.)..........................................................с. 291

ХIII. Биографични данни за Елена Хаджи Григорова........................ с. 310

 

II. АНА ШИШКОВА

Из разговорите с нашия любим Учител...........................................с. 325

I. Из разговорите с Учителя от 1937 – 1938, 1939, 1940 – 1943 г.:

I. тетрадка (1-38)........................................................................с. 326

II. тетрадка (39-72)......................................................................с. 349

III. тетрадка (73-144)....................................................................с. 372

II. Спомени на Донка Славкова, дъщеря на Ана Шишкова..................с. 412

III. Стихотворения от Ана Шишкова................................................с. 417

IV. Бележки за Ана Шишкова от съставителя Вергилий Кръстев.........с. 423

 

III. МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ И Учителят Дънов.............................с. 425

I. Михалаки Георгиев и Учителят Дънов......................................с. 426

II. Биографични бележки за Михалаки Георгиев..................... .с. 427

III. Вестник “Балканска трибуна”, Черната джамия и
 княз Фердинанд.................................................................................с. 432

IV. Съчиненият на Михалаки Георгиев..........................................с. 435

V. Михалаки Георгиев. “Бае Митар пророкът”.............................с. 437

VI. Михалаки Георгиев. “Нещо чудновато”.....................................с. 456

VII. Речник на редки и остарели думи в произведенията на

Михалаки Георгиев..............................................................................с. 462

 

IV. МАРА БЕЛЧЕВА..............................................................................с. 471

I. Един живот – една епоха (Биографични бележки за

Мара Белчева).......................................................................................с. 472

II. Стихове от Мара Белчева в сп. “Всемирна летопис”..............с. 489

III. Стихове от Мара Белчева в сп. “Житно зърно”........................с. 494

IV. Мара Белчева. Из сборника “Сонети”........................................с. 503

V. Стихове от Мара Белчева във в. “Живот”....................................с. 506

VI. Очерци за Мара Белчева...............................................................с. 513

VII. Мара Белчева и истинският Учител (Бележки на съставителя

Вергилий Кръстев).................................................................................с. 526

 

V. ЕЛЕНА КАЗАНЛЪКЛИЕВА

 

Изново родена за духовен живот.....................................................с. 531

(включени са писма на Учителя до Елена Казанлъклиева)

I. Към Слънцето................................................................................с. 532

II. Към моето сърце..........................................................................с. 534

III. Моята молитва в Ада..................................................................с. 537

IV. Следвай пътя..............................................................................с. 539

V. Писмо до другарката ми..............................................................с. 541

VI. Едно от пътуванията ми в другия свят.....................................с. 552

VII. Всяко дихание да хвали Господа.............................................с. 556

VIII. О, мили ми Гуру........................................................................с. 557

IХ. Жената като майка и нейната задача.......................................с. 559

Х. Стани, събуди се, търси пътя. Предговор.................................с. 575

ХI. Призов към майките...................................................................с. 575

ХII. Съзерцания и молитви на Елена Казанлъклиева...................с. 587

ХIII. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев...........................с. 595

 

VI. Д-р СТЕФАН КАДИЕВ

 

Между истината и легендата...........................................................с. 601

I. Между истината и легендата (спомени за Учителя Дънов).......с. 603

II. Рила, когато проговори................................................................с. 761

III. Между истината и легендата по времето на социализма

и комунизма 1945-1990 г..................................................................с. 781

IV. Статии от д-р Стефан Кадиев във в. “Братство”......................с. 826

V. Статии от д-р Стефан Кадиев в сп. “Житно зърно”...................с. 842

VI. Статии от д-р Стефан Кадиев във в. “Хасковска поща”..........с. 853

VII. С поглед към небето (стихове от д-р Стефан Кадиев)...........с. 871

VIII. Биографични бележки..............................................................с. 879

IХ. Документи....................................................................................с. 885

Х. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев..............................с. 889

 

VII. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО.......с. 894

I. Учителят Дънов за религията, духовенството и църквата............с. 896

II. Учителят Дънов за любовта, брака и женитбата..........................с. 902

III. Женитбата на Изгрева (от Вергилий Кръстев).............................с. 909

 

VIII. БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ В “ИЗГРЕВЪТ” ТОМ ХVII..........с. 914

 

Печатни грешки в “Изгревът” том ХVI................................................с. 917

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Марина Иванова (с. 1 – 5, 268 – 283, 291 – 424, 471 – 686, 761 – 825, 842 870, 879 – 920)

 Димитър Баждаров (с. 6 – 67, 174 – 247, 686 – 760, 826 – 841, 871 – 878)

Иван Стойчев (с. 68 – 102, 119 – 173, 248 – 267, 284 – 290)
Таня Богоева (с. 425 – 462)
КОРЕКТОРИ
Марина Иванова (с. 1 – 920)
Йорданка Стойчева (с. 68 – 117, 248 – 290)
ФОТОГРАФ
Пеню Ганев

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКИТЕ

Вихър Пенков

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Марина Иванова
 
София
2003
 
печатница: СД “Симолини-94”